Få siste nytt

Norge trenger en uavhengig granskning av Fosen-saken

demokrati og menneskerettigheter kontroll- og konstitusjonskomiteen Jun 23, 2024
Bilde: Privat

Stortinget stemte (igjen) ned forslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken nå, men krever at regjeringen kommer med en redegjørelse for hva de skal gjøre videre.

 

Forrige uke behandlet Stortinget et forslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken. Dette er noe MDG har jobbet lenge med. Det første jeg gjorde da jeg kom inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, var å foreslå at komiteen burde opprette en kontrollsak. Det var det dessverre ikke andre partier som støttet i fjor høst. Grunnen de da oppga, var at de ville vente til forhandlingene mellom reindriftssamene og staten var gjennomført.

 

De politiske partiene som i størst grad har talt den samiske befolkningens sak har vært MDG, Rødt og SV, mens de andre partiene har vært litt mer tilbakeholdne. SV, som er budsjettpartner med regjeringen, er nok nødt til å balansere hensyn i større grad, og det er vanskelig å vite om de har egne samtaler/avtaler mer regjeringen om hvor langt de kan gå. 

 

Uansett, staten/Roan Vind og Fosen Vind har forhandlet med henholdsvis Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida siden. Sitje og Siida er slik reindriftssamene i Nord- og Sør-Fosen har organisert seg. 

 

 

I slutten av desember i fjor ble det enighet mellom Sør-Fosen sitje og Fosen Vind:

Enighet i meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

 

 

I begynnelsen av mars i år ble regjeringen og Nord-Fosen siida tilslutt enige:

Enighet om mellom Nord-Fosen og Roan vind – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

 

SV fremmet da et forslag om en uavhengig granskning. Det støtter vi i MDG. Olje- og energiminister Terje Aasland derimot - SVs budsjettsamarbeidspartner - hadde sagt at han ikke mente det var nødvendig med en uavhengig granskning, men at staten skulle gjøre sin egen gjennomgang.

 

Det er i og for seg bra og betimelig med en egen gjennomgang fra Olje- og energidepartementet, men det er ikke tilstrekkelig. Utfordringen er at staten har vært part i denne konflikten helt fra begynnelsen.

 

MDG mener derfor at det er bra at et flertall på Stortinget har samlet seg om at statens behandling av Fosen-saken var for dårlig, og at det er et tverrpolitisk ønske om en ekstern gjennomgang. Men jeg tror ikke sårene fra denne saken kan leges uten en uavhengig gjennomgang. 

 

 

Sametinget, som har vært sterkt kritisk til statens behandling av Fosen-saken, har vedtatt at de ønsker en uavhengig gjennomgang.

Enstemmig Sameting vedtok å be om uavhengig gransking av Fosen-saken – NRK Sápmi - samiske nyheter, kultur og underholdning

 

 

Det er også viktig at vi sikrer at staten nå lærer at det ikke er greit å overkjøre urfolks rettigheter fordi arealkonflikter i samiske reindriftsområder ikke er over med Fosen-saken. Elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya er bare ett eksempel - der regjeringen med Statsministeren og Olje- og energiministeren i front - bare måneder etter fosenaksjonene i mars 2023, dro opp til Hammerfest og annonserte med brask og bram at de skulle elektrifisere gassanlegget på Melkøya - uten å konsultere Sametinget først. Vi står med andre ord i fare for at historien kan gjenta seg allerede i nærmeste framtid. 

 

Fosen-saken er heller ikke første gang Til høsten skal Stortinget behandle Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som gir et grunnlag for et oppgjør med uretten som den norske stat har gjort mot blant annet samer. Det er 700 sider med redegjørelse for hvordan den norske staten har brukt nettopp ekspropriasjon av areal, bosetting, veibygging og industri som fornorskingsredskap. Med Fosen-saken og Melkøya-saken er det fristende å spørre om vi ikke har lært noe som helst.

 

Når det er sagt mener jeg at det er bra at en samlet kontroll- og konstitusjonskomité stiller seg bak at regjeringen må ta lærdom av Fosen-saken, og jeg vil takke komitéen for det konstruktive arbeidet. For oss i Miljøpartiet De Grønne legger vi det som premiss at regjeringen kommer med en grundig redegjørelse for sitt arbeid i løpet av høsten, og vi vil da vurdere om det fortsatt er behov for uavhengig granskning.

 

Litt om historikken og statens rolle i Fosen-saken

  

Foto: privat.

 

Det var staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin tildeling av konsesjon fra 2010 som ble kjent ugyldig av Høyesterett fordi det krenker samenes rett til kulturutøvelse.

 

Les mer om Høyesteretts kjennelse her: 

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse (domstol.no)

 

 

Vedtaket ble klaget inn til Olje- og energidepartementet, som avslo klagen i 2013. Da ble saken brakt inn for domstolene, men selv om det var en pågående rettsprosess, ga staten grønt lys for å starte vindkraftutbyggingen. FN ba i 2018 staten om å avvente å gi byggetillatelse før saken var avklart i rettssystemet. Det ble ikke lyttet til. Vindkraftverkene stod ferdig i 2019 og 2020. Høsten 2021 falt Høyesterett sin dom i saken. Da hadde Staten ved Olje- og Energidepartementet gitt partshjelp i rettsprosessen til den ene siden - Fosen Vind.

 

De kommende årene skjedde det fint lite fra Statens side for følge opp Høyesteretts domkjennelse, og rette opp menneskerettighetsbruddene. Da Ungdomsutvalget for Norske Samers Riksforbund (NSR) og Natur og Ungdom startet sine demonstrasjoner i slutten av februar 2023, hadde det gått 500 dager uten at Staten hadde rettet opp menneskerettighetsbruddene. Demonstranter lenket seg fast foran inngangene til flere departementer og tvang Terje Aasland på banen. Den svenske aktivisten Greta Thunberg kom også for å hjelpe til. 

Første uken i mars ber Sametingspresidenten om et møte med Terje Aasland for å diskutere Fosen-saken.

 

– Høyesterett har slått fast at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak om vindkraft på Fosen er ugyldig. Det må få konsekvenser og jeg vil forsikre meg om at den nye ministeren vil prioritere oppfølgningen av Fosen-saken, sier Muotka.

 

 

Denne nyhetssaken sier mye om hvordan stemningen var: 

Sametingspresidenten frustrert over Aasland: – Ikke vært mulig med god og tillitsfull dialog – Vårt Land (vl.no)

 

 

Fredag 3. mars avsluttes første del av demonstrasjonene. Da hadde samisk ungdom igjen - men denne gang i 2023 - demonstrert i vrengte kofter foran Stortinget. Høsten 2023 tas demonstrasjonene opp igjen. Da Stortinget åpnet i begynnelsen av oktober, hadde flere samiske aktivister bodd i lavvo utenfor Stortinget i flere uker. Det hele kulminerte med en sivil ulydighetsaksjon inne på Stortinget før demonstrasjonene ble avsluttet.

 

Foto: privat.

 

Det var på dette tidspunktet MDG fremmet forslag i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om å starte en gransking av saken. Dette ble satt på vent til Staten og vindkraftselskapene ble enige med reindriftssamene. Og nå forrige uke, i juni 2024, gjorde altså komiteen sitt vedtak i saken - om å vente på at regjeringen skal gjøre sin eksterne gjennomgang som er varslet til høsten. 

 

Liker du Miljøpartiet de Grønne sin politikk?

 

Klikk her

Få siste nytt fra meg rett i innboksen!